خسی در میقات

چون روشنفکر جماعت در ین ماجراها دماغش را بالا میگیرد و دماغش را جمع می کند که "سفر حج؟ مگر جا قحط است؟" غافل از اینکه این یک سنت است و سالی یک میلیون نفر را بیک جا می خواند و بیک ادب وامیدارد. وآخر باید رفت و بود و دید و شهادت داد که از عید ناصرخسرو تا کنون چه فرق کرده یا نکرده...
دیگر اینکه اگر اعتراف است یا اعتراض یا زندقه یا هرچه که می پذیری ، من درین سفر بجستجوی برادرم بودم - وهمه ی آن برادران دیگر- تا بجستجوی خدا. خدا برای آنکه معتقد باو معتقدست همه جا هست
خسی در میقات - جلال آل احمد

/ 0 نظر / 62 بازدید